Activiteitenverslagen

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt.

Om dat doel te bereiken heeft de CVTM diverse activiteiten ontplooid. U kunt hieronder onze activiteitenverslagen vinden vanaf 2012.

Activiteitenverslag Stichting OverBevolking 2023

Realisatie van de doelstelling van de stichting

De stichting zet zich in voor het creëren van een toekomstbestendige wereld door het terugbrengen van de bevolking tot een aantal dat op aarde duurzaam en in voorspoed kan bestaan. In het bijzonder richt de stichting zich op het behalen van deze doelstelling in Nederland.

Deze doelstelling trachten wij te bereiken door de publieke opinie en de politiek bewust te maken van het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op Nederland en de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt. Daarbij richt de stichting zich specifiek op de situatie in Nederland waar in de afgelopen jaren een grote toevloed van (arbeids)immigranten de infrastructuur en de leefbaarheid zwaar onder druk heeft gezet.

Bij de Tweede-kamer-verkiezingen in november bleek het thema migratie de agenda te beheersen. Daarbij ging het zowel om asielmigranten als arbeidsmigranten en buitenlandse studenten. Het nieuw aangetreden parlement lijkt van terugdringen van immigratie een serieus punt te willen maken.

Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050

Samen met de Werkgroep Voetafdruk Nederland hebben wij onze visie op het overbevolkingsprobleem in Nederland bij de staatscommissie zowel mondeling als schriftelijk naar voren kunnen brengen. Het advies van de commissie wordt begin volgend jaar verwacht.

Enquête Statenverkiezing

Voorafgaand aan de verkiezing voor de Provinciale Staten in maart heeft de stichting door middel van Twitter een enquête gehouden. Het resultaat is ter kennis gebracht van alle Provinciekantoren en de pers. Driekwart van de respondenten vond dat de beschikbare infrastructuur (woningen, onderwijs, zorg) grenzen stelt aan het aantal immigranten dat kan worden opgenomen. 60% van de respondenten vond dat de partij van hun voorkeur het standpunt naar voren moet brengen dat het aantal migranten moet worden ingeperkt. Vrijwel dezelfde meerderheid was van mening dat de provincie bedrijven moet weren die afhankelijk zijn van arbeidsmigranten. Het is verheugend dat de uitkomsten aan het eind van dit jaar terug zijn gekomen bij de Tweede-Kamer-verkiezing. De Nederlandse bevolking groeit uitsluitend door immigratie, dus bevolkingskrimp kan alleen bereikt worden door een migratiesaldo dat richting nul of negatief gaat.

Nieuwsbrieven

Om haar doel te bereiken heeft de stichting diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft drie nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking in digitale vorm verzonden aan de abonnees. Deze sturen wij ook door naar de schrijvende pers om deze aan te moedigen over het onderwerp te berichten. De nieuwsbrieven gaan naar ca. 1.800 adressen. Het openingspercentage is relatief hoog voor een digitale nieuwsbrief.

Publicaties en externe contacten

Op de toonaangevende internationale website The Overpopulation Project publiceerden wij drie artikelen. In januari The Great Multiplier over de invloed van bevolkingstoename op de klimaatverandering, in mei More population neglect from the United Nations over het (doorlopend) falen van deze organisatie bij het beteugelen van bevolkingsgroei en in oktober Overpopulation as a local problem waarin werd ingegaan op de toenemende bevolkingsdruk in specifieke landen die hun ecologische grenzen al overschreden hebben en waar de bevolking gestaag groeit door arbeidsmigratie.

Als lid van de Europese overkoepelende organisatie eurASP (European Alliance for a Sustainable Population) namen wij deel aan de jaarvergadering en verzorgden een workshop in Parijs. De organisatie van het evenement was in handen van onze Franse zusterorganisatie Démographie Responsable.

Sociale media

Meerdere keren per week plaatsten wij berichten op onze Facebookpagina om onze 10,5K volgers te attenderen op maatschappelijke problemen die het gevolg zijn van een teveel aan mensen, specifiek in Nederland. Elk bericht bereikt ten minste enkele honderden adressen, een aantal gaat over de duizend heen, met een uitschieter die naar 4,5K personen ging. Het bereik is minder dan in eerdere jaren, waarschijnlijk omdat wij geen betaalde campagne willen kopen bij Meta. Op Instagram en Twitter hebben we momenteel respectievelijk ruim 200 en 400 volgers.

Website

De verhuizing van de bestaande website naar een nieuw platform vergde het nodige werk, maar heeft geresulteerd in een aantrekkelijk resultaat. Via GoogleAds is er gratis reclame voor de site; bezoekers worden door middel van trefwoorden naar onze pagina’s geleid.

Film

Het vorig jaar gestarte filmproject resulteerde in een korte film getiteld Meer mens met minder mensen. Het is een portret van Fons Jena, auteur van het boek We zijn met te veel. De film toont de voordelen van een soberder bestaan in een rustige omgeving. Rond de jaarwisseling zal de film worden ontsloten voor een breed publiek.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit vijf leden. Het stichtingsbestuur belegde vier keer een formele vergadering.

Activiteitenverslag Stichting OverBevolking 2022

Realisatie van de doelstelling van de stichting

De stichting zet zich in voor het creëren van een toekomstbestendige wereld door het terugbrengen van de bevolking tot een aantal dat op aarde duurzaam en in voorspoed kan bestaan. In het bijzonder richt de stichting zich op het behalen van deze doelstelling in Nederland.

Deze doelstelling trachten wij te bereiken door de publieke opinie en de politiek bewust te maken van het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op Nederland en de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt. Daarbij richt de stichting zich specifiek op de situatie in Nederland waar in de afgelopen jaren een grote toevloed van (arbeids)immigranten de infrastructuur en de leefbaarheid zwaar onder druk heeft gezet.

Wij constateren met genoegen dat zowel politiek als media het thema overbevolking het afgelopen jaar hebben opgepakt. Zo was er een televisieserie met de titel “Nederland is vol” bestaande uit zes afleveringen over diverse aspecten van het thema en publiceerde het Financieel Dagblad drie redactionele artikelen over gebrekkige bevolkingsprognoses, de nadelige gevolgen van bevolkingstoename voor de verzorgingsstaat en de beschikbare ruimte (natuur versus woningen) en over economische middelen om bevolkingsaanwas te beperken. Ook de arbeidsinspectie en verschillende politici spraken zich uit over de wenselijkheid om immigratie tegen te gaan, nadat het (controversiële) onderwerp jaren lang was geparkeerd bij onderzoeksinstituten en nu ook weer bij een staatscommissie. Zie onze blog over deze gang van zaken.

Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050

Samen met de Werkgroep Voetafdruk Nederland hebben wij contact opgenomen met de dit najaar ingestelde staatscommissie Demografische ontwikkelingen om gehoord te worden over meer algemene aspecten van overbevolking, zoals voedselzekerheid, milieuverontreiniging en de gevolgen van klimaatverandering. Het gevaar bestaat dat de commissie zich alleen zal uitspreken over de sociale kanten en maatschappelijke consequenties van bevolkingsdruk en de meer fundamentele problemen buiten beschouwing laat. Over onze positie tegenover de commissie moeten wij ons samen met voornoemde werkgroep beraden, ook omdat de politiek inmiddels lijkt vooruit te lopen op het werk van de commissie.

Nieuwsbrieven

Om haar doel te bereiken heeft de stichting diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft vier  nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking in digitale vorm verzonden aan de abonnees. Deze sturen wij ook door naar de schrijvende pers om deze aan te moedigen over het onderwerp te berichten. Het valt op dat het thema in kranten steeds meer aandacht krijgt, zeker ook in ingezonden brieven. Een van de nieuwsbrieven was speciaal gewijd aan de gemeenteraadverkiezingen in maart.

Publicaties en externe contacten

In Milieu-Visie, het ledenbulletin van Milieudefensie, verscheen een artikel van onze hand over de onmogelijkheid om alle wereldburgers een acceptabel welvaartsniveau te bezorgen zonder bevolkingsreductie. Als medeoprichter van de Europese overkoepelende organisatie eurASP (European Alliance for a Sustainable Population) namen wij deel aan een presentatie van dit samenwerkingsverband in Brussel met diverse lezingen. Ook werden wij uitgenodigd om in Wenen deel te nemen aan een paneldiscussie tijdens een internationale conferentie over de demografische gevolgen van klimaatverandering, georganiseerd door het Wittgenstein Centre. Onze bijdrage zal worden gepubliceerd in het jaarboek.

Onderwijs

Incidenteel wisten leerlingen van middelbare scholen ons te vinden voor een schriftelijk of mondeling interview ten behoeve van een profielwerkstuk.

Facebookpagina

Meerdere keren per week plaatsten wij prikkelende berichten op onze Facebookpagina om onze volgers erop te wijzen dat tal van maatschappelijke problemen zijn terug te voeren op de toegenomen bevolkingsdruk en hekelden wij het gebrek aan daadkracht op dat terrein in de politiek. Deze berichten bereiken in de regel rond de duizend volgers, met enkele uitschieters boven de twee of drieduizend. Het aantal reacties loopt van enkele tientallen tot over de honderd. De kracht van het medium is beperkt doordat vooral oudere gelijkgestemden worden bereikt en wij niet van plan zijn om donatiegelden voor advertentiecampagnes over te hevelen naar een bedrijf als Meta. Ook op Instagram zijn wij actief.

Website

De (gratis) advertentiemogelijkheid die de stichting via GoogleAds geboden krijgt, leverde gemiddeld een paar duizend websitebezoeken per dag op. Op dit moment wordt de website overgezet naar het platform WordPress. Dit moet leiden tot verbeterde en goedkopere functionaliteiten. Het karakter en de opzet van de website zullen echter nauwelijks veranderen.

Film

In overleg met een documentairemaker werden voorbereidingen getroffen voor een nieuwe film over overbevolking. Uitvoering van het project moet volgend jaar haar beslag krijgen.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit vijf leden. Aan het begin van dit jaar moest een lid zich terugtrekken vanwege de onverenigbaarheid van het bestuurslidmaatschap met haar politieke functie. Het stichtingsbestuur belegde vier keer een formele vergadering.

Activiteitenverslag Stichting OverBevolking 2021

Nieuwe statuten en naamsverandering

Dit jaar heeft de Stichting De Club Van Tien Miljoen de statuten gewijzigd als gevolg van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Bij die gelegenheid is ook de naam van de stichting veranderd in OverBevolking en is de doelstelling aangepast. Daarbij zijn ook een nieuw logo en een eigentijdse huisstijl ontwikkeld. Was bij de oprichting van de stichting in 1994 het doel om de Nederlandse bevolking terug te brengen tot een aantal van 10 miljoen, met de kennis van nu weten wij dat een ideaal aantal inwoners afhangt van hun consumptiegedrag. Ook weten wij intussen dat voor een duurzame en zelfvoorzienende samenleving een aantal van 10 miljoen inwoners, zeker bij een op termijn dreigend landverlies door zeespiegelstijging veel en veel te hoog is. Daar komt bij dat de aanhoudende groei van de wereldbevolking leidt tot migratiestromen die de leefbaarheid van Europa en Nederland steeds sterker bedreigen.
De nieuwe statutaire doelstelling luidt daarom: “het creëren van een toekomstbestendige wereld door het terugbrengen van de bevolking tot een aantal dat op aarde duurzaam en in voorspoed kan bestaan. In het bijzonder richt de stichting zich op het behalen van deze doelstelling in Nederland.”

Deze doelstelling kunnen wij alleen bereiken door de publieke opinie en de politiek bewust te maken van het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op Nederland en de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt. Daarbij richt de stichting zich specifiek op de situatie in Nederland waar in de afgelopen jaren een grote toevloed van (arbeids)immigranten de infrastructuur en de leefbaarheid zwaar onder druk heeft gezet.

Nieuwsbrieven

Om haar doel te bereiken heeft de stichting diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft vier reguliere nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking in digitale vorm verzonden aan de abonnees. Hun aantal groeide met ca. 100 adressen en staat nu op 1.767. Wij waarderen deze begunstigers/abonnees als unieke ambassadeurs van onze stichting.

Publicaties, interviews en externe contacten

Aan het begin van het jaar heeft de stichting de toenmalige verkiezingsprogramma’s geanalyseerd op plannen die gevolgen konden hebben voor de demografische ontwikkeling van Nederland. De bevindingen zijn gepubliceerd op de website en de Facebookpagina. Helaas moesten we vaststellen dat in geen der programma’s sprake was van een geïntegreerd bevolkingsbeleid, zodat er voor onze stichting nog veel te doen overblijft.
In Milieu-Visie, het ledenbulletin van Milieudefensie, verscheen een artikel over onze stichting. Namens het bestuur werd een bijdrage over het onderwerp overbevolking verzorgd voor een (digitale) bijeenkomst van Route66, de jongerenorganisatie van D66. In het programma The Big Five van BNR Radio werd de oprichter en oud-voorzitter van de stichting, Paul Gerbrands, geïnterviewd. Interviews vonden ook plaats met onze secretaris, eenmaal internationaal voor het ecologische platform ecohub en eenmaal nationaal voor het tijdschrift De Kanttekening. De secretaris publiceerde ook een artikel op de internationale website van The Overpopulation Project. Voorts sprak een delegatie van het bestuur op het fractiebureau van JA21 over de mogelijkheid om de regering te wijzen op artikel 11.5 in de Vreemdelingenwet waarin staat dat een vergunning tot verblijf kan worden geweigerd op gronden aan het algemeen belang ontleend; het rapport Grenzeloze Verzorgingsstaat maakt overtuigend duidelijk dat (arbeids)immigratie in heel veel gevallen allesbehalve in het algemeen belang is.

Met deze activiteiten is het de stichting gelukt om het probleem overbevolking onder de aandacht te brengen van een breed publiek en daardoor haar politieke neutraliteit te bevestigen.

Onderwijs

Incidenteel wisten leerlingen en studenten van middelbare scholen en universitaire opleidingen ons te vinden voor een interview ten behoeve van een werkstuk. Deze contacten stellen we op hoge prijs: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Facebookpagina

Het aantal volgers van de Stichting op Facebook stabiliseerde zich op 10.650. Onze berichten, die meerdere malen per week werden geplaatst, bereikten in de regel ettelijke duizenden personen. De stichting heeft dit jaar om twee redenen niet voor berichtverspreiding betaald: (1) Facebook is voor instellingen in eerste instantie een commerciële dienstverlener die op basis van klantprofielen soortgelijke “volgers” benadert, waardoor het aantal “gelijkgestemden” wordt uitgebreid, maar geen nieuwe doelgroepen worden bereikt; (2) het medium is meer en meer omstreden geraakt, om welke reden de stichting uiterst terughoudend is om middelen die door donateurs zijn opgebracht hiervoor in te zetten. De (gratis) advertentiemogelijkheid die de stichting via GoogleAds geboden krijgt, leidde tot gemiddeld een paar duizend websitebezoeken per dag.
Op dit moment zoekt de stichting naar (betaalbare) nieuwe middelen en wegen om haar boodschap uit te dragen naar nieuwe doelgroepen, met name jongeren en politici.

European Alliance for a Sustainable Population

Samen met onze zusterorganisaties in België (Vlaams en Waals), Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland werd een nieuwe overkoepelende organisatie op Europees niveau opgericht, de European Alliance for a Sustainable Population. Met deze bundeling van krachten hoopt de nieuwe organisatie meer gewicht in de schaal te kunnen leggen als het gaat om het bevorderen van een Europese bevolkingspolitiek.

Bestuur

Het stichtingsbestuur belegde vier keer een formele vergadering. De in het vorige activiteitenverslag gemelde uitbreiding en verjonging van het bestuur werd voor een deel ongedaan gemaakt, mede omdat het lidmaatschap van het bestuur van de stichting moeilijk verenigbaar werd geacht met het werkveld van de nieuwe bestuursleden. Het bestuur bestaat momenteel uit drie oudere en drie jongere leden, waaronder een vrouw.

Activiteitenverslag CVTM 2020

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op Nederland en de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt. Daarbij richt de CVTM zich specifiek op de situatie in Nederland waar in de afgelopen jaren een grote toevloed van immigranten de infrastructuur en de leefbaarheid zwaar onder druk heeft gezet.

Om zijn doel te bereiken heeft de CVTM diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft drie reguliere nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking in digitale vorm verzonden aan de abonnees. Dit jaar nam dit aantal toe met 160 nieuwe inschrijvingen en staat het aantal op 1.660 ontvangers. De kosten voor druk en verspreiding van de papieren versie van de nieuwsbrief wegen niet meer op tegen de baten uit donaties. Slechts 37 ontvangers van deze brief waren nog donateur. Om die reden zal de distributie van deze variant met ingang van 2021 worden gestaakt.

In het Eindhovens Dagblad en het Algemeen Dagblad verscheen een interview met scheidend voorzitter Paul Gerbrands. In een aantal reacties betuigden mensen adhesie met zijn standpunten. In Leidraad, blad van de alumni van de Universiteit Leiden is een item over de CVTM opgenomen. Ook verschenen van het bestuur twee ingezonden stukken in de landelijke pers, één in het Financieel Dagblad en één in Trouw.

Het aantal volgers van de CVTM op Facebook nam met 1.000 toe en staat nu op bijna 11.000. Onze berichten, die meerdere malen per week werden geplaatst, bereikten in doorsnee per keer tussen de 1.000 en 5.000 personen met een aantal uitschieters die bij meer dan 10.000 personen belanden. Vijf (gesponsorde) berichten tikten zelfs respectievelijk 20.200, 30.300, 33.600, 47.100 en 53.100 adressen aan. Ieder bericht leidde tot tientallen en vaak honderden reacties.  Ook was de CVTM op Instagram en Twitter actief, zij het in vergelijking met Facebook in bescheiden mate. De (gratis) advertentiemogelijkheid die de CVTM via GoogleAds geboden krijgt, leidde tot gemiddeld 1.700 websitebezoeken per dag.

Het stichtingsbestuur belegde zes keer een formele vergadering, waarvan drie keer fysiek en drie keer via een internetverbinding. Op het eind van het jaar was de doelstelling uitbreiding en verjonging van het bestuur behaald. Naast drie oudere zittende leden en één jonger bestuurslid traden vier nieuwe jongere leden tot het bestuur toe onder wie een vrouw. Deze uitbreiding ging gepaard met een bezinning op de doelstellingen van de CVTM. Een speciale werkgroep onder externe begeleiding ging aan de slag met de uitwerking van een nieuw strategisch plan. De verwachting is dat de CVTM zijn overkoepelende doelstelling van bevolkingskrimp in Nederland, Europa en de wereld het meest effectief kan dienen door de nadruk te leggen op het definiëren en verhelderen van problemen die ontstaan door overbevolking, maar voor de aanpak en oplossing daarvan een beroep te doen op de politiek. De CVTM kan daarmee voorkomen in een bepaalde politieke richting gedrukt te worden en daardoor meer acceptatie verwerven van het maatschappelijke middenveld.

Activiteitenverslag CVTM 2019

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt. Daarbij richt de CVTM zich specifiek op de situatie in Nederland waar in de afgelopen jaren een grote toevloed van immigranten de infrastructuur en de leefbaarheid zwaar onder druk heeft gezet.

Eind 2019 bestond de CVTM precies 25 jaar. Ondanks de vele media-aandacht die de stichting en met name haar voorman en voorzitter in de loop der jaren heeft gekregen, is het probleem overbevolking nog steeds geen politiek onderwerp. Wel is het immigratieprobleem uit de taboesfeer gehaald.

Om zijn doel te bereiken heeft de CVTM diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft drie reguliere nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking in digitale vorm verzonden aan ca. anderhalfduizend belangstellenden. Ruim honderd begunstigers hebben conform hun wens een papieren versie van de nieuwsbrief toegestuurd gekregen.

De plaatsvervangend voorzitter werd op Radio 1 geïnterviewd over bevolkingsdruk. De secretaris hield in Deventer een voordracht voor De Tafel van de Rede over de relatie tussen bevolkingsgroei en klimaatverandering.

Dit jaar bereikte de CVTM het aantal van 10.000 volgers op Facebook en waren er via dat medium meer dan 1.000 berichten verschenen. Vrijwel dagelijks wordt nu een nieuw bericht op Facebook geplaatst.

Onderzocht is in hoeverre ook Instagram en Twitter voor onze boodschap kunnen worden ingezet. Er is een aantal vrijwilligers geworven, en een bestuurslid is met hen aan de slag gegaan om de internetcommunicatie verder uit te bouwen.

Met het bedrijf New Solutions werd een korte film Nederland is overvol gemaakt om de gevaren van overbevolking in Nederland zichtbaar te maken. Deze film werd via Facebook bij ruim 90.000 personen onder de aandacht gebracht.

De CVTM heeft aan diverse belangstellenden informatiepakketten over overbevolking gestuurd.

Het stichtingsbestuur belegde vier keer een formele vergadering. Bestuursleden handelden correspondentie – waaronder scholierenvragen – uit binnen- en buitenland af. De man van het eerste uur, Paul Gerbrands, trad na een voorzitterschap van een kwart eeuw terug. Zijn taak werd ad interim door een ander bestuurslid overgenomen. Het bestuur streeft naar verjonging en wil ook meer vrouwelijke leden benoemen.

Activiteitenverslag CVTM 2018

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt.

Om dat doel te bereiken heeft de CVTM in 2018 diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft drie reguliere nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking in digitale vorm verzonden aan ca. anderhalfduizend belangstellenden. Ruim honderd begunstigers hebben conform hun wens een papieren versie van de nieuwsbrief toegezonden gekregen.
In september is een extra nieuwsbrief uitgebracht. Aanleiding was de mediahype over bevolkingsgroei naar aanleiding van Kamervragen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen na Prinsjesdag. In een artikel in de Volkskrant kreeg ook onze voorzitter het nodige krediet.

Deze verzorgde tevens een voordracht voor Wageningen University & Research. De secretaris publiceerde een opinieartikel in de Volkskrant en een essay op de internationale website van het The Overpopulation Project. Ook figureerde hij in een interview met het tijdschrift One World. Van de plaatsvervangend voorzitter verscheen een artikel in het dagblad Trouw.

Naar aanleiding van de Kamervragen heeft de regering een onderzoek naar de wenselijke omvang van de Nederlandse bevolking toegezegd. De coördinatie is gedelegeerd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In een brief heeft de CVTM zijn zorg uitgesproken over een te beperkte vraagstelling; naast immigratie, huisvesting en infrastructuur zouden ook problemen als uitstoot van broeikasgassen, zeespiegelstijging en voedselzekerheid aandacht moeten krijgen.

Het zwaartepunt bij de publiekscommunicatie lag evenals in het vorig jaar bij Facebook. Wekelijks zijn tussen de 3 en 5 berichten gerelateerd aan het thema overbevolking gepubliceerd. Een aantal daarvan is gesponsord om het bereik te vergroten. Het aantal volgers steeg van 5.900 naar 7.260.

De (gratis) mogelijkheid om te adverteren op de zoekmachine Google-is goed benut. Door het opnemen van zoekwoorden in diverse talen is het aantal bezoeken van de site sterk toegenomen. Dit aantal is gestegen van enkele tientallen keren per week naar enkele duizenden.
Het hierbij betrokken bestuurslid begeleidde een team van Fontys Hogescholen in Eindhoven dat in het kader van de Google Ad Grants Marketing Challenge onderzoek deed naar optimale zoekwoorden en talen voor Google advertenties.

Met het bedrijf New Solutions werd een kort animatiefilmpje over de nadelige effecten van overbevolking ontwikkeld, gekoppeld aan de oproep om dit thema op de politieke agenda te plaatsen.
De mediahype over bevolkingsgroei in september bood een goede gelegenheid om het nieuwe filmpje onder de aandacht te brengen. Hiervoor is gebruik gemaakt van Twitter. Via dit platform mengde de CVTM zich in de openbare discussie over bevolkingsgroei en linkte daarbij door naar een tweede platform, namelijk YouTube waar het filmpje te zien was. Deze activiteit werd uitgevoerd met ondersteuning van het bedrijf Fairviews. In totaal hebben 13.000 personen de CVTM-tweetberichten gezien en zijn er ca. 250 volgers bijgekomen.

Het aantal vertalingen op de website is uitgebreid met ca. 30 nieuwe artikelen in de verschillende talen van de site.

Het privacybeleid van de CVTM, waarin het gebruik en beheer van persoonsgegevens en de rechten van personen worden beschreven, is op de site gepubliceerd.
De CVTM heeft aan diverse belangstellenden informatiepakketten over overbevolking gestuurd.

Het stichtingsbestuur belegde vier keer een formele vergadering. Bestuursleden handelden correspondentie – waaronder scholierenvragen – uit binnen- en buitenland af en namen deel aan bijeenkomsten van de Werkgroep Voetafdruk Nederland en van het Ministerie van Buitenlandse Zaken/United Nations Population Fund.

Activiteitenverslag CVTM 2017

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt.

Om dat doel te bereiken heeft de CVTM in 2017 diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft drie nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking in digitale vorm verzonden aan ca. anderhalf duizend begunstigers. Conform hun wens hebben ruim honderd begunstigers een papieren versie van de nieuwsbrief toegezonden gekregen. Aan de website werd een Engelstalige rubriek ‘Frequently Asked Questions’ toegevoegd om een gericht internationaal antwoord te kunnen geven op vragen over overbevolking en eventuele misverstanden te kunnen bestrijden.

Een artikel van oprichter en voorzitter Paul Gerbrands over de dreigende wraak van Moeder Natuur bij een teveel aan mensen is verschenen een aantal regionale kranten. Een Engelstalige bewerking van het artikel is in een aantal buitenlandse media verspreid over de hele wereld gepubliceerd, onder meer in The African Herald Express in Nigeria en in de The Oslo Times in Noorwegen. In het Algemeen Dagblad verscheen zijn artikel ‘De aarde gaat aan mensen ten onder’.

Het bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de Nederlandse bevolking jaarlijks met 100.000 mensen toeneemt, was voor de pers aanleiding om ook De Club van Tien Miljoen om commentaar te vragen, onder meer in De Telegraaf en een paar keer in Metro.

De NVSH bracht een korte film uit om erop te wijzen dat als gevolg van een falende gezinsplanning een situatie op aarde dreigt te ontstaan waarbij mensen elkaar en mensen de dieren verdringen. In die film komt ook de voorzitter van de CVTM aan het woord.

Bestuursleden van de CVTM hebben enkele voordrachten verzorgd: voor het United World College in Maastricht, voor de Filosofische Kring Rozendaal en voor de PvdA-afdeling De Bilt.

Het zwaartepunt bij de publiekscommunicatie lag evenals in het vorig jaar bij Facebook. Wekelijks zijn er 3 à 4 berichten gerelateerd aan het thema overbevolking gepubliceerd. Het aantal volgers steeg van 3.600 naar 5.900. Niet-gesponsorde berichten bereikten enkele duizenden personen en riepen enkele honderden reacties op, bij gesponsorde berichten (‘advertenties’) liepen de aantallen bereikte personen in de tienduizenden en steeg het aantal reacties over de duizend. De CVTM heeft ca. € 2.000 aan sponsorgeld uitgegeven. Het bedrijf Social Catch heeft enkele korte campagnes georganiseerd om het bereik van de Facebookpagina te vergroten.

Als goede-doelenstichting kreeg de CVTM een budget om te adverteren op de zoekmachine Google; afhankelijk van voor het thema overbevolking relevante zoektermen worden gebruikers van Google geattendeerd op de website van de stichting. Verder plaatste de CVTM een advertentie in Elsevier Weekblad.

De CVTM heeft aan belangstellenden informatiepakketten over overbevolking gestuurd.

Het stichtingsbestuur belegde vier keer een formele vergadering. Bestuursleden handelden correspondentie uit binnen- en buitenland af. Er traden dit jaar twee nieuwe leden toe tot het bestuur, dat nu uit zeven leden bestaat.

Activiteitenverslag CVTM 2016

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt.
Om dat doel te bereiken heeft de CVTM in 2016 diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft drie nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking in digitale vorm verzonden aan ca. anderhalf duizend begunstigers. Conform hun wens hebben ruim honderd begunstigers een papieren versie van de nieuwsbrief toegezonden gekregen. De adressenbestanden, opgebouwd in ruim twintig jaar, zijn opgeschoond na een actie met antwoordkaarten.
In de nieuwsrubriek van de website zijn in 2016 4 artikelen gepubliceerd. Bij publicaties is het accent verder verlegd naar de Facebookpagina van de CVTM.
De komst van de 17 miljoenste Nederlander in het voorjaar heeft de CVTM de nodige publiciteit opgeleverd. Van de voorzitter werd een artikel in het dagblad Trouw gepubliceerd en ook in andere krantenberichten werd de CVTM geciteerd. In radio-interviews op diverse zenders kon de voorzitter het woord voeren.
De voorzitter van de CVTM heeft in Utrecht een voordracht gehouden voor biologiestudenten. Evenals in 2014 heeft de secretaris de plenaire lezing verzorgd voor een Model United Nations bijeenkomst van internationale delegaties van diverse scholen, dit keer aan het Vechtdal College in Hardenberg.
De verbetering van de communicatie via Facebook met behulp van een extern bureau wierp zijn vruchten af. Na een promotiecampagne voor de CVTM-pagina en de filmdocumentaire was het aantal volgers gestegen naar 2.500. Op het eind van het jaar was dit aantal uitgegroeid tot 3.600.
Het aantal berichten op Facebook is gestegen naar een frequentie van om de dag. Het bereik per bericht varieert van ca. 1.000 tot 3.000 personen. Incidenteel zijn kleine bedragen (€ 20 – € 60) ingezet voor verdere verspreiding van berichten. In die gevallen stegen de aantallen bereikte personen tot 10K en meer, zelfs tot 50K.
Het aantal reacties per bericht (liken, delen, commentaar geven) varieerde van enkele tientallen tot duizend.
Uitschieters waren drie berichten waarin op de actualiteit werd gereageerd en die rond de 100K bereikte personen haalden en aantallen reacties tot 3,5K, met sponsorbedragen tussen € 80 en € 160.
Er s voor gezorgd dat de Club van Tien Miljoen/The Ten Million Club op Wikipedia is te vinden.
De CVTM heeft aan belangstellenden informatiepakketten over overbevolking gestuurd. Ook werden vragen van bovenbouwleerlingen beantwoord ten behoeve van profielwerkstukken.
Het stichtingsbestuur belegde vier keer een formele vergadering. Bestuursleden handelden correspondentie uit binnen- en buitenland af, overlegden met andere organisaties en droegen bij aan de European Population Newsletter, een internationaal verspreide nieuwsbrief die gedragen wordt door Europese zusterorganisaties van de CVTM.
Twee bestuursleden bezochten op invitatie de jaarvergadering van de Britse zusterorganisatie Population Matters.
Ten behoeve van subsidiëring door een fonds dat naast voedselzekerheid ook overbevolking als probleemgebied ziet, werden zes projectvoorstellen ingediend. Een beslissing daarover vindt in 2017 plaats.

Activiteitenverslag CVTM 2015

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt.
Om dat doel te bereiken heeft de CVTM in 2015 diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft drie nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking in digitale vorm verzonden aan enkele duizenden begunstigers. De voorkeur van de stichting gaat uit naar deze verspreidingsvorm, omdat een digitale nieuwsbrief meer informatie kan bevatten dan een papieren versie. Na enquêtering gaven een paar honderd ontvangers van de nieuwsbrief aan (ook) een gedrukte versie op prijs te stellen. Om die reden is het uitbrengen van een papieren nieuwsbrief naast een digitale versie gecontinueerd.
In de nieuwsrubriek van de website zijn in 2015 10 artikelen gepubliceerd. In de loop van het jaar is een groter accent gelegd op Facebook voor het verspreiden van berichten en artikelen.
De voorzitter van de CVTM heeft in Friesland een voordracht gehouden voor drie Rotarykringen. De secretaris heeft voordrachten gehouden voor de Vereniging van Utrechtse Geologie Studenten en tijdens een Verlichtingsborrel in Den Haag.
De vernieuwde website van de CVTM ging aan het begin van het jaar viral.  Dank zij extra inspanningen van een bestuurslid en een deskundige vrijwilliger kon de site worden geoptimaliseerd.
Daarnaast werd extra aandacht besteed aan communicatie via Facebook. Een eerdere campagne waarbij boeken werden verloot onder personen die de CVTM-pagina liketen  werd herhaald. Eind van het jaar schakelde het bestuur een extern bureau in om door middel van gerichte advertenties de Facebookpagina en een filmdocumentaire van de CVTM breder onder de aandacht te brengen.
Deze documentaire van ruim twintig minuten is in samenwerking met Anchored Minds Productions in de eerste helft van het jaar gemaakt. De CVTM leverde het script en zorgde voor een professionele voice-over. In het najaar werd de documentaire getiteld Overbevolking in Nederland – Leven op een vulkaan  op de videoplatforms Vimeo en YouTube geplaatst. Van de documentaire werden een trailer  en vijf kortere clips afgeleid die elk een ander aspect van overbevolking belichten. De documentaire en de clips werden door middel van Facebook en de nieuwsbrief gepromoot. In het najaar werd ook een verkorte Engelstalige versie van de documentaire gemaakt  met de titel Overpopulation in Europe: Can we survive?  Deze versie werd ter beschikking gesteld van de European Population Alliance  en eveneens gepromoot via Facebook.
De CVTM heeft aan belangstellenden  informatiepakketten over overbevolking gestuurd. Ook werden vragen van bovenbouwleerlingen beantwoord ten behoeve van profielwerkstukken.
Het stichtingsbestuur belegde vier keer een formele vergadering. Bestuursleden handelden correspondentie uit binnen- en buitenland af, overlegden met andere organisaties en droegen bij aan de European Population Newsletter, een internationaal verspreide nieuwsbrief die gedragen wordt door Europese zusterorganisaties van de CVTM. De CVTM liet twee maal een persbericht uitgaan. Speciale aandacht werd gegeven aan het opschonen van het donateursbestand. Hiertoe werden aan tal van adressen antwoordkaarten verstuurd.  Aan het begin van het jaar trad een nieuw bestuurslid toe; medio dat jaar trad een ander bestuurslid af. Ultimo 2015 bestond het bestuur uit vijf leden.

Activiteitenverslag CVTM 2014

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt.

Om dat doel te bereiken heeft de CVTM in 2014 diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft drie nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking uitgebracht, zowel in digitale vorm als in hard copy formaat en verzonden aan enkele duizenden begunstigers en belangstellenden. De voorkeur van de stichting gaat uit naar (uitsluitend) digitale verspreiding van de nieuwsbrief, omdat deze meer informatie kan bevatten dan de papieren versie en ook veel minder kost. Enquêtering van de geadresseerden maakte echter duidelijk dat een substantieel aantal begunstigers prijs stelt op een gedrukt exemplaar. Zij zullen deze versie van de nieuwsbrief blijven ontvangen.

De in 2013 gestarte nieuwsrubriek voor de website werd in 2014 voortgezet. Regelmatig zijn nieuwe berichten over overbevolking verschenen. In totaal zijn dit jaar 32 artikelen gepubliceerd.

Een bijzonder initiatief was een briefkaartenactie. De stichting heeft vier verschillende kaarten laten ontwerpen en drukken die het probleem overbevolking op een ludieke manier illustreren. De kaarten zijn naar alle begunstigers van de CVTM gestuurd met het verzoek om deze bij gelegenheid aan anderen toe te zenden. Verder zijn de kaarten via het Boomerang-systeem in heel Nederland verspreid.

De voorzitter van de CVTM heeft een gastcollege verzorgd in het kader van een studium generale van de Hanzehogeschool Groningen. De secretaris heeft voordrachten gehouden voor de faculteitsvereniging Aard- en Levenswetenschappen Gyrinus Natans van de Vrije Universiteit Amsterdam en voor de studievereniging Atlas van de bachelorstudie Liberal Arts and Sciences van de Universiteit Utrecht.

De (kostbare) vernieuwing van de verouderde website van de CVTM werd met voortvarendheid ter hand genomen. Eind 2014 was het ontwerp gereed. De nieuwe website is geoptimaliseerd voor de communicatie met smartphones. Verder heeft de stichting zich dat jaar sterk geprofileerd op Facebook. De laatste maanden van het jaar zijn dagelijks korte berichten geplaatst. Een advertentiecampagne heeft bereik van de CVTM onder met name jongeren aanmerkelijk vergroot. Deze campagne ging gepaard met het verloten van boeken over overbevolking.

Een aspirant bestuurslid van de CVTM nam het initiatief om een speciale app over overbevolking te ontwikkelen en uit te brengen. Deze app geeft informatie over de gevolgen van een variabele bevolkingsgroei in alle landen van de wereld. De app is internationaal opgezet en werd ook via zusterorganisaties gepromoot.

De CVTM heeft aan belangstellenden informatiepakketten over overbevolking gestuurd.

Het stichtingsbestuur belegde drie keer een formele vergadering. Bestuursleden handelden correspondentie uit binnen- en buitenland af. Een regelmatig terugkerende activiteit bestond uit het bijhouden van de ledenadministratie. Aan het eind van het jaar trad een nieuw bestuurslid toe dat zich in het bijzonder met de ontwikkeling van de nieuwe website en met communicatie via social media bezighoudt.

Activiteitenverslag CVTM 2013

De Stichting De Club Van Tien Miljoen wil mensen in binnen- en buitenland attenderen op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt.

Om dat doel te bereiken heeft de CVTM in 2013 diverse activiteiten ontplooid. De organisatie heeft drie nieuwsbrieven met artikelen rond het thema overbevolking uitgebracht, zowel in digitale vorm als in hard copy formaat en verzonden aan enkele duizenden begunstigers en belangstellenden.

In 2013 werd ook een nieuwsrubriek voor de website opgezet. Regelmatig verschenen nieuwe berichten over overbevolking. In totaal zijn 15 artikelen gepubliceerd.

Verder heeft de CVTM een advertentiecampagne georganiseerd waarbij in kernachtige bewoordingen op het probleem overbevolking is gewezen. Zeven keer zijn verschillende advertentieteksten geplaatst in de dagbladen Metro en Spits. Daarnaast is gebruik gemaakt van snelwegreclame. Een banner van de CVTM heeft in 2013 langs de A15 gestaan.

De voorzitter van de CVTM heeft op invitatie een gastcollege aan de Universiteit Groningen verzorgd. De secretaris is voor een Duitse radiozender geïnterviewd.

De CVTM opereert met zijn informatieverstrekking op wereldniveau. Professioneel vervaardigde vertalingen van een aantal artikelen en nota’s in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Russisch en Chinees werden via de internationale website van de stichting toegankelijk gemaakt.

Verder heeft de CVTM aan belangstellenden informatiepakketten over overbevolking gestuurd.

Het stichtingsbestuur belegde drie keer een formele vergadering. Bestuursleden handelden correspondentie uit binnen- en buitenland af. Een regelmatig terugkerende activiteit bestond uit het bijhouden van de ledenadministratie en het onderhoud van de website. Verder heeft het bestuur tijdens zijn vergaderingen een aantal gasten ontvangen om hun bereidheid en geschiktheid voor een potentieel bestuurslidmaatschap te onderzoeken.

De penningmeester heeft na 10 jaar bestuurslidmaatschap zijn functie ter beschikking gesteld. De secretaris heeft de functie overgenomen. De redacteur van de nieuwsbrieven heef zich met het secretariaat belast.

Activiteitenverslag CVTM 2012

De organisatie heeft drie nieuwsbrieven uitgebracht, zowel in digitale vorm als in hard copy formaat en verzonden aan enkele duizenden begunstigers en belangstellenden.

Verder heeft de CVTM enkele advertentiecampagnes georganiseerd waarbij in kernachtige bewoordingen op het probleem overbevolking is gewezen. Deze campagnes betroffen zowel het binnen- als buitenland. Advertenties zijn verschenen in de Süddeutsche Zeitung, The Guardian en The Observer en in de Volkskrant, Spits en Metro (Nederlandse en Belgische editie). Daarnaast is gebruik gemaakt van snelwegreclame. Een banner van de CVTM heeft op twee plaatsen langs de A12 gestaan.

Bestuursleden van de CVTM hebben op invitatie enkele gastcolleges aan de Universiteit Utrecht verzorgd en zijn in radioprogramma’s opgetreden. Ook is de keynote lezing verzorgd op een internationale scholierenbijeenkomst waar een Verenigde Naties conferentie over overbevolking werd gesimuleerd. Er zijn artikelen geschreven voor regionale en landelijke dagbladen.

Op internationaal niveau werd bijgedragen aan activiteiten van de European Population Alliance, een koepelorganisatie van Europese verenigingen en stichtingen die zich met het probleem overbevolking bezighouden. Er werd een gezamenlijke nota voor de Verenigde Naties opgesteld en ingediend.

De CVTM opereert met zijn informatieverstrekking op wereldniveau. Professioneel vervaardigde vertalingen van een aantal artikelen en nota’s in het Engels, Duits, Russisch, Spaans en Chinees werden via de internationale website van de stichting toegankelijk gemaakt.

Verder heeft de CVTM aan belangstellenden een aantal informatiepakketten over overbevolking gestuurd. Daarnaast hebben alle begunstigers een kleine attentie ontvangen in de vorm van een balpen met opdruk.

Het stichtingsbestuur belegde drie keer een formele vergadering. Bestuursleden handelden correspondentie uit binnen- en buitenland af. Toegezonden artikelen werden geredigeerd en via de website of nieuwsbrief gepubliceerd. Een regelmatig terugkerende activiteit bestond uit het bijhouden van de ledenadministratie en het onderhoud van de website.

Wereldbevolking

earth