Hoofdlijnen van beleid

1. Werkzaamheden

1.1 Algemeen

De Stichting OverBevolking wil in eerste instantie de Nederlandse burger en de Nederlandse overheid doordringen van het feit dat overbevolking een probleem is dat met voortvarendheid moet worden aangepakt. Daarnaast wil zij overbevolking als Europees en mondiaal probleem aan de orde stellen.

1.2 Website

Om dit doel te bereiken onderhoudt zij een website om informatie over overbevolking voor iedereen toegankelijk te maken. Aangezien de Nederlanders zeker niet alleen op de wereld zijn en overbevolking een algemeen probleem is, is deze informatie ook vertaald in het Engels.

1.3 Nieuwsrubriek

Regelmatig plaatst de Stichting nieuws op het gebied van overbevolking op de startpagina van de eigen website en op haar Facebookpagina. Daarnaast reageert zij in voorkomende gevallen op relevante berichten van andere organisaties.

1.4 Nieuwsbrieven

De Stichting zorgt drie à vier keer per jaar voor het samenstellen en verspreiden van een nieuwsbrief voor haar begunstigers met berichtgeving over het thema overbevolking. De nieuwsbrief wordt per mail naar ca. 1700 adressen gezonden.

1.5 Afstudeerprojecten, scripties

De Stichting is in staat en bereid om middelbare scholieren, bachelor- en masterstudenten te ondersteunen bij onderzoeken die overbevolking tot onderwerp hebben. Voor een aantal afstudeerprojecten is informatie verstrekt en zijn specifieke vragen beantwoord.

1.6 Bestuurswerkzaamheden

Het bestuur, bestaande uit vier tot zes personen, vergadert minimaal drie keer per jaar om het beleid en beheer te bespreken. Daarnaast zijn in telefonisch overleg zeer regelmatig actuele kwesties en lopende zaken aan de orde.

2. Fondsenwerving

De Stichting is afhankelijk van donaties van sympathisanten en belangstellenden. Deze worden tot doneren opgeroepen in de nieuwsbrieven (zie 1.4). Zij kunnen hun donaties via een beveiligde verbinding online overmaken.

Voor het beheer van het donateursbestand onderhoudt de Stichting een beveiligde database waarin mutaties en uitschrijvingen op verzoek onmiddellijk worden verwerkt.

3. Vermogensbeheer

Inkomsten en uitgaven worden door de penningmeester bijgehouden. Per twee maanden wordt de stand van zaken opgemaakt; tussentijdse resultaten worden door het bestuur geagendeerd. Met ingang van 2011 wordt het financieel jaarverslag telkenjare op de site van de Stichting geplaatst en is daardoor voor iedereen toegankelijk. Beslissingen over uitgaven ten behoeve van werkzaamheden van de Stichting worden door het bestuur genomen en in de notulen vastgelegd. De Stichting heeft dank zij enkele grotere schenkingen een kleine financiële reserve kunnen opbouwen.

4. Besteding van het vermogen

Voor inzicht in de besteding van de middelen volgt hieronder een overzicht.

  1. Kosten voor het hosten, onderhouden en vernieuwen van de website.
  2. Bekostiging van het onderhoud van een digitale database voor de gegevens van de donateurs en ontvangers van de nieuwsbrieven.
  3. Financiering van campagnes op sociale media.
  4. Productie van voorlichtingsfilms.
  5. Incidentele betalingen van notariskosten voor (wettelijke) actualisatie van de statuten.
  6. Huur van een ruimte voor bestuursvergaderingen.
  7. Betaling van reis- en verblijfskosten voor het houden van lezingen en andere bijeenkomsten.
  8. Betaling van reis- en verblijfskosten voor deelname aan de jaarvergadering van de Europese koepelorganisatie eurASP alsmede het voldoen van de contributie voor deze organisatie.

Wereldbevolking

earth