Manifest overbevolking

Doelstelling
De Stichting wil bijdragen aan het creëren van een toekomstbestendige wereld zonder tekorten, door het terugbrengen van de bevolking tot een aantal dat op aarde duurzaam en in voorspoed kan bestaan.
Hoewel deze doelstelling betrekking heeft op de hele wereld, richt de Stichting zich vooral op het behalen van deze doelstelling in Nederland. Concreet willen we dat de groei van de Nederlandse bevolking wordt omgezet in krimp dankzij een effectief bevolkingsbeleid.
Voor het bereiken van deze doelstelling sluiten wij iedere vorm van geweld en discriminatie uit. Wij richten ons tot mensen puur op basis van hun gedrag en niet op basis van hun achtergrond.

Toelichting
Bestaande wereldproblemen als luchtvervuiling, de gevolgen van klimaatverandering, voedsel- en watertekorten, bodemdegeneratie en verlies van biodiversiteit kunnen effectiever worden aangepakt bij een geringere omvang van de bevolking, zeker nu in tal van landen de welvaart toeneemt en mensen hogere materiële eisen stellen.
Speciaal voor Nederland speelt de noodzaak van beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Iedere nieuwe inwoner van Nederland voegt door hier te leven een hoeveelheid emissie toe die de toch al nauwelijks haalbare doelstellingen van het Klimaatakkoord verder onder druk zet en nog stringentere maatregelen noodzakelijk maakt.
Vervolgens moeten we ons voorbereiden op landverlies als gevolg van zeespiegelstijging, landverzakking en verzilting. Mensen een nieuw bestaan bieden in de hoger gelegen delen van het land wordt lastiger naarmate het om grotere aantallen gaat.
Dan is er ook nog het probleem van voedselzekerheid. Nederland exporteert voedsel, maar is daarvoor afhankelijk van de aanvoer van grondstoffen, kunstmest en fossiele energie. Op voedselgebied is Nederland allerminst zelfvoorzienend. Het land importeert de opbrengst van anderhalf keer het eigen agrarisch areaal voor zijn consumptie. Als die aanvoer om welke reden dan ook – misoogsten, boycot, blokkade, oorlogshandelingen – stagneert, dan kan de huidige bevolking hier niet overleven.
Verder heeft een gestaag groeiende bevolking voor toenemend gebrek aan ruimte voor woningen, verkeersvoorzieningen, natuurgebieden, windturbines en zonnepanelen gezorgd. Steeds meer mensen maken gebruik van het wegennet en zorgen voor toenemende filedruk. Het openbaar vervoer is op tal van plaatsen op bepaalde tijden overbelast. Gebrek aan ruimte staat ook de ontwikkeling van een meer milieuvriendelijke extensieve (kringloop)landbouw in de weg.
Ten slotte leidt een groeiende bevolking tot meer vervuiling door stikstofoxiden en fijnstof.

Wereldbevolking

earth