Hoe willen jullie de bevolking in Nederland terugbrengen naar 10 miljoen?

Antwoord: door vrijwillige geboortebeperking en immigratiestop.

Hebben jullie een hekel aan kinderen?

Antwoord: We hebben zeker geen hekel aan kinderen, maar wel aan hun aantallen.

Willen jullie de grenzen van Nederland voor iedereen dichtgooien om de bevolking terug te brengen naar 10 miljoen?

Antwoord: Zo lang dit land zijn bewoners niet duurzaam kan onderhouden en we van import van voedingsstoffen afhankelijk zijn, kunnen in principe geen nieuwe mensen zich hier vestigen, ook niet uit de EU.

Wat hebben immigranten met overbevolking te maken? Die mensen zijn er toch al? Ze verplaatsen zich alleen maar.

Antwoord: Immigranten streven dezelfde stijl van leven na als wij en dragen daardoor bij aan een verdere uitputting van de aarde en vervuiling van de leefomgeving.

Wat hebben immigranten met overbevolking te maken? Die mensen zijn er toch al? Ze verplaatsen zich alleen maar.

Antwoord: Immigranten streven dezelfde stijl van leven na als wij en dragen daardoor bij aan een verdere uitputting van de aarde en vervuiling van de leefomgeving.

Zijn jullie racistisch?

Antwoord: We hebben het nooit over soorten mensen, maar enkel over hun aantallen.

Waarom zien jullie Nederland niet als onderdeel van een groter geheel, gewoon een verstedelijkt gebiedje binnen Europa?

Antwoord: Ook Europa als geheel is overbevolkt. Gelet op de draagkracht van het gebied is van iedere twee Europeanen er een te veel.

Wat is jullie standpunt m.b.t. een vrijwillig levenseinde?

Antwoord: Wij willen niemand dwingen om door te leven, als hij of zij daarin geen zin meer heeft. De vrijheid van een vrijwillig levenseinde kan t.z.t. enig effect hebben op de bevolkingsomvang.

Hebben jullie affiniteit met een bepaalde politieke partij?

Antwoord: Wij verbinden ons niet aan een politieke partij, omdat geen enkele partij bevolkingspolitiek in haar programma heeft staan.

Waarom zetten jullie je niet in voor een eerlijker voedselverdeling in de wereld?

Antwoord: Theoretisch is het mogelijk om voedseloverschotten naar landen met voedseltekorten over te brengen. Dit vergt echter heel veel fossiele energie en leidt tot verdere vervuiling.

Waarom doen jullie niet aan armoedebestrijding in arme landen?

Antwoord: De beste manier van armoedebestrijding is geboortebeperking, waarbij het aantal mensen op de natuurlijke draagkracht van een gebied wordt afgestemd.

Waarom gaat het bij overbevolking altijd om mensen in ontwikkelingslanden?

Antwoord: We richten ons zeker niet alleen op ontwikkelingslanden. De mensen die de aarde het meest uitbuiten, wonen in rijke landen. Het inwonertal van die landen moet ook flink omlaag.

Waarom vertrouwen jullie niet op (landbouw)technologische oplossingen voor het bevolkingsprobleem?

Antwoord: Wellicht is het mogelijk om voor een groeiende wereldbevolking de voedselproductie verder op te voeren, maar als die groei blijft doorgaan houdt het een keer op.

Waarom richten jullie je op overbevolking in plaats van op overconsumptie?

Antwoord: Een groeiende consumptie in de wereld is de hoofdoorzaak van uitputting van natuurlijke hulpbronnen. De beste manier om dat tegen te gaan is vermindering van het aantal consumenten.

Hebben we straks niet te weinig mensen om het werk te doen, als er minder kinderen worden geboren?

Antwoord: Het is eerder omgekeerd. We moeten nu steeds meer werk creëren voor een groeiend aantal nieuwkomers.

Wie moeten er straks voor de ouderen zorgen, als er steeds minder jonge mensen zijn?

Antwoord: Wat we niet aan scholen en onderwijs hoeven te besteden, kan naar de ouderenzorg. In ieder geval los je het probleem niet op door immigratie van jonge mensen. Ook die worden een keer oud.

Is het stichten van een gezin niet gewoon een mensenrecht?

Antwoord: Zeker, maar niet als door onbeperkte toepassing van dit recht overbevolking ontstaat en andere mensenrechten in de knel komen, bijvoorbeeld het recht op een bepaalde levensstandaard voor de nakomelingen.

Waar maken jullie je eigenlijk druk over, als er wereldwijd steeds minder kinderen worden geboren?

Antwoord: Niemand weet welke groei de wereldbevolking de komende eeuw zal doormaken. Maar zelfs als de gemiddelde schatting uitkomt, zijn ruim tien miljard mensen er veel te veel voor de draagkracht van onze planeet.

Vinden jullie niet dat geboortebeperking alleen maar een smoes is om vrouwen langer als arbeidskracht te kunnen gebruiken?

Antwoord: We willen vrouwen zeker niet het recht ontzeggen om kinderen te krijgen en zwangerschapsverlof op te nemen. In een situatie van overbevolking echter mag het verwekken en grootbrengen van kinderen niet door de overheid financieel worden gestimuleerd.

Er is meer dan genoeg voedsel voor alle aardbewoners, nu en in de toekomst. Het probleem is de ongelijke verdeling. In rijke landen is er overvloed in arme landen is er een tekort.

Antwoord: De overvloed in rijke landen komt doordat ze voedselproducten van elders kunnen importeren. Ze teren daarbij op de hulpbronnen van andere landen. Bewoners van arme landen kunnen dat niet. Ze zijn op zichzelf aangewezen of moeten hun grondstoffen ruilen voor voedsel.
Overbevolking is per definitie een situatie waarin een gebied niet kan voorzien in de behoeften van zijn bewoners. In die zin zijn zowel de rijke als de arme landen overbevolkt: de rijke, omdat ze voedselproducten van buiten importeren, de arme, omdat het land onvoldoende middelen van bestaan biedt aan zijn inwoners.
Een evenwicht ontstaat als de natuurlijk draagkracht van een gebied is afgestemd op het aantal inwoners en er geen grootschalig transport van voedselproducten nodig is. Transport zorgt voor veel CO2-uitstoot en draagt daardoor bij aan de klimaatverandering, met nog meer voedselproblemen tot gevolg.
Een eerlijker verdeling van voedsel over de wereld zou nog meer transport noodzakelijk maken, en nog meer energieverbruik voor de verwerking en conservering en het aanleggen van wegen. De CO2-uitstoot zou verder toenemen.