19 februari 2023

Meningspeiling bevolkingspolitiek provinciale statenverkiezingen

Veel steden en regio’s in Nederland zijn door de aanhoudende bevolkingsgroei in de problemen geraakt. Woningen en wegen moeten concurreren met boerenland, natuurgebieden en windturbines om de schaarse ruimte.

In het kader van de komende statenverkiezingen heeft de stichting OverBevolking daarom een meningspeiling uitgevoerd onder kiesgerechtigde twitteraars, van jong tot oud, over de gewenste bevolkingspolitiek. 344.868 personen (stand t/m 5 februari) kregen vier stellingen voorgelegd. Daarbij ging het om het gewenste beleid ten aanzien van (arbeids)migranten.
Per stelling hebben 1 à 2 personen op de 100 die de stelling hebben gezien op Twitter hun mening gegeven. In absolute zin gaat het om substantiële aantallen van ten minste duizend personen.

Resultaat:

Driekwart van de respondenten vindt dat de beschikbare infrastructuur (woningen, onderwijs, zorg) grenzen stelt aan het aantal immigranten dat kan worden opgenomen. 60% van de respondenten vindt dat de partij van hun voorkeur het standpunt naar voren moet brengen dat het aantal migranten moet worden ingeperkt. Vrijwel dezelfde meerderheid is van mening dat de provincie bedrijven moet weren die afhankelijk zijn van arbeidsmigranten.
De stemmen staken min of meer als het gaat om bevolkingsgroei op provinciaal niveau. Een kleine meerderheid (53%) vindt dat deze moet afnemen, terwijl een grote minderheid (47%) voorstander lijkt van groei. Dit kan te maken hebben met de vrees voor het ontstaan van krimpregio’s en daardoor het verlies van voorzieningen (zorg, onderwijs, winkels, openbaar vervoer).

Hieronder volgen de stellingen met het aantal weergaven, het aantal respondenten en de gegeven meningen.