26 mei 2015

Bedreigde voedselzekerheid

Het aantal gebruikers van voedselbanken in Europa stijgt. Afgelopen jaar maakten in Engeland 900.000 mensen gebruik van deze voorziening, een stijging van 163% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Het aantal gebruikers van voedselbanken in Europa stijgt. Afgelopen jaar maakten in Engeland 900.000 mensen gebruik van deze voorziening, een stijging van 163% ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook in Griekenland, Spanje en Frankrijk stegen die aantallen aanzienlijk.

Voor een adequaat dieet is het van belang dat men zich ten minste om de dag vlees of een vleesvervanger kan permitteren. Dit garandeert op zich nog geen goede voeding, maar het is wel een indicator voor de koopkracht die daarvoor vereist is. Vanaf 2005 nam het percentage Europeanen dat zich een adequaat dieet niet kon veroorloven gestaag af. Na 2009 trad als gevolg van de crisis een trendbreuk in en nam dit aantal toe, wat de onderstaande grafiek duidelijk laat zien.

Een gebrekkig dieet leidt niet alleen tot ondervoeding. Ook een afnemende geestelijke gezondheid en een geringe weerstand tegen ziekten zijn er het gevolg van. Vooral kinderen in de groei lijden hieronder.

Voedselzekerheid in de vorm van voldoende inkomen voor een adequaat dieet is dus ook in het rijke Europa geen vanzelfsprekendheid; één op de tien Europeanen valt wat dit betreft buiten de boot. Een crisis als in 2008 heeft directe gevolgen voor de volksgezondheid.

Reden te meer voor de overheid om ervoor te zorgen dat zeker in het dichtbevolkte Nederland de afhankelijkheid van de wereldvoedselmarkt wordt verminderd en de inwoners meer zelfvoorzienend worden. Bedreigingen als mislukte oogsten door klimaatverandering of een gebrek aan brandstof voor teelt, winning, transport en koeling van voedselproducten veroorzaakt door een boycot kunnen ingrijpende gevolgen hebben.

Onafhankelijkheid door lokale voedselzekerheid kunnen we alleen creëren met minder mensen, gegeven de weinige grond die we bezitten.