8 maart 2023

Bevolkingsgroei is de hoofdverantwoordelijke voor toegenomen CO2-uitstoot

Het is een hardnekkig misverstand: de hoge uitstoot van CO2 is de schuld van rijke landen die er maar op los consumeren. Bevolkingsgroei in arme landen is nauwelijks verantwoordelijk voor de toegenomen CO2-uitstoot en daarmee voor de klimaatverandering.

Kijken we eerst naar de groep rijke landen. Die hebben de afgelopen 30 jaar de uitstoot per persoon weten te reduceren, maar het totaal niet. Dit is het gevolg van bevolkingsgroei. Wereldwijd nam de uitstoot per persoon de laatste 10 jaar niet toe en ligt deze momenteel op hetzelfde niveau als in de jaren zeventig. Dat neemt niet weg dat de totale uitstoot meer dan 150% bedraagt van die van de jaren zeventig.

Zoals te verwachten valt, is de CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking het hoogst in rijke landen. De totale uitstoot is echter het grootst in de hogere middeninkomenslanden. Deze landen zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van de wereldwijde uitstoot van CO2. Rijke landen dragen voor 35,1% daaraan bij en lagere inkomenslanden voor 13,3%. De bijdrage van arme landen is te verwaarlozen.

De laatste dertig jaar nam de uitstoot het sterkst toe in middeninkomenslanden, zowel in zijn totaliteit als per hoofd van de bevolking. De toename van de uitstoot per persoon in de hogere middeninkomenslanden heeft in die landen het sterkst bijgedragen aan de totale uitstoot (63,6%). De rest van de wereldwijde uitstoot is vooral toe te schrijven aan bevolkingsgroei. Al met al heeft de groei van de wereldbevolking de afgelopen dertig jaar voor 64% bijgedragen aan de totale uitstoot, en toename van de uitstoot per persoon als gevolg van toegenomen consumptie voor 25,4%.

Hierbij past wel een kanttekening: de groei in CO2-uitstoot in middeninkomenslanden is voor een deel toe te schrijven aan de productie van goederen voor rijkere landen. Een tweede kanttekening betreft de arme landen. De CO2-uitstoot is daar zowel per persoon als in zijn totaliteit te verwaarlozen. Toch dragen deze landen indirect aan het CO2 probleem bij door kaalslag van het regenwoud en daarmee de vernietiging van bossen die CO2 kunnen opnemen.

In ieder geval klopt het beeld niet dat de toegenomen CO2-uitstoot het gevolg is van toename in consumptie. Bevolkingsgroei is in veel hogere mate daarvoor verantwoordelijk.

Bron:
Sustainability | Free Full-Text | An Analysis of Three Decades of Increasing Carbon Emissions: The Weight of the P Factor (mdpi.com)