15 februari 2021

Bevolkingspolitiek in de verkiezingsprogramma’s

We krijgen bij verkiezingen regelmatig vragen als: op welke partij moeten we stemmen als we tegen overbevolking zijn? Over het antwoord kunnen we kort zijn. Ten eerste: geen enkele politieke partij heeft het thema bevolkingspolitiek in haar programma staan, en ten tweede: voor het bepalen van een uiteindelijke stemkeuze zijn in de regel meerdere overwegingen van belang.

Toch zijn er in de verkiezingsprogramma’s plannen te vinden die de omvang van de Nederlandse bevolking kunnen beïnvloeden. Voor onze stichting, die bevolkingskrimp voorstaat, leveren deze plannen een MINPUNT op als ze kunnen leiden tot verdere bevolkingsgroei. Als ze daarentegen kunnen leiden tot een afname van de bevolkingsomvang, dan is dat voor ons een PLUSPUNT.

We tekenen daarbij aan dat we de plannen UITSLUITEND hebben beoordeeld op grond van hun mogelijke uitwerking op de bevolkingsomvang; andere factoren, bijv. morele of economische overwegingen, hebben wij buiten beschouwing gelaten. Zulke overwegingen kunnen afhankelijk van een bepaalde levensovertuiging of maatschappijvisie sterk uiteenlopen. Het is aan de kiezer om deze mee te wegen.

Hieronder staan de plannen die minpunten of pluspunten kunnen opleveren:

1. KINDBONUS
Het willen verhogen van de kinderbijslag of fiscale begunstiging van gezinnen met kinderen is voor ons een MINPUNT, omdat dit het geboortecijfer kan verhogen. Het willen beperken van de kindbonus door vervanging van kinderbijslag door een beperkte belastingaftrek is daarentegen voor ons een PLUSPUNT omdat het krijgen van kinderen dan in mindere mate financieel wordt aangemoedigd.

2. ARBEIDSMIGRATIE
Het bevorderen dan wel reguleren van arbeidsmigratie uit de EU of daarbuiten, waaronder het aantrekken van buitenlandse bedrijven, is van grote invloed op de bevolkingsomvang. Als men deze wil bevorderen, is dat een MINPUNT. Als men echter arbeidsmigratie sterker wil reguleren, dan levert dat een PLUSPUNT op.

3. ASIELBELEID
Dit kan ruimhartig of restrictief zijn. Mede gelet op een mogelijke toename van asielmigratie in combinatie met bestaande regelingen rond gezinshereniging is een ruimhartig asielbeleid een MINPUNT als het gaat om het tegengaan van bevolkingsgroei en is een restrictief beleid een PLUSPUNT.

4. INTERNATIONALISERING VAN HET HOGER ONDERWIJS
De laatste jaren volgen rond 100.000 buitenlandse studenten in Nederland een opleiding, tegenover ca. 15.000 Nederlandse studenten in het buitenland. Een groot aantal buitenlandse studenten zoekt hier werk en gaat niet terug. Het willen beperken van de instroom van buitenlandse studenten is gelet op de toenemende bevolkingsdruk een PLUSPUNT.

5. GEBOORTEBEPERKING
Het inperken van abortusregelingen leidt mogelijk tot tienduizenden ongewenste geboortes per jaar; dit is een MINPUNT. Het gratis willen verstrekken van anticonceptiva kan leiden tot minder (ongewenste) zwangerschappen en is daarom een PLUSPUNT.

Hieronder hebben wij de min- en pluspunten in diverse partijprogramma’s geïnventariseerd voor zover deze daarover uitsluitsel geven.

VVD CDA PvdA GL CU
Kindbonus minpunt minpunt
Arbeidsmigratie minpunt pluspunt pluspunt minpunt pluspunt
Asielmigratie pluspunt pluspunt minpunt minpunt minpunt
Internationalisering ho pluspunt pluspunt pluspunt ?
Geboortebeperking minpunt
D66 PVV FvD SGP SP
Kindbonus pluspunt minpunt
Arbeidsmigratie minpunt pluspunt pluspunt pluspunt
Asielmigratie minpunt pluspunt pluspunt
Internationalisering ho pluspunt pluspunt pluspunt
Geboortebeperking pluspunt minpunt
DENK PvdD 50+ JA21
Kindbonus
Arbeidsmigratie pluspunt pluspunt
Asielmigratie minpunt pluspunt pluspunt
Internationalisering ho
Geboortebeperking